FBK Miljöpolicy och Miljöplan

Innehåll
Miljöpolicy
Miljöplan
Övergripande mål
Genomförande och ansvarsfrågor
Tillkännagivande
Miljöregler och råd
Bränsle och utsläpp
Bottenmålning
Skrapning, slipning och underhållsåtgärder på egen båt.
Underhåll av byggnader och bryggor
Toaletter och sanitetsbyggnad
Toatankstömning och portabla toaletter
Avfallshantering
Referenser


Miljöpolicy

Figeholms båtklubb FBK är ideell förening [1] och har som ändamål att hyra ut båtplatser till medlemmarna, att förvalta och utveckla klubbens fastigheter samt den av Oskarshamn kommun arrenderade anläggningen och tillika att fungera som gästhamn. Vidare ändamål är att lokalt främja båtlivet genom att verka för god sjösäkerhet, god miljö, gott kamratskap och gott sjömanskap samt i övrigt bidra till utvecklingen av Figeholms båtklubb.
Målen för båtklubbens miljöverksamhet syftar till att bidra till rent vatten, renare luft och en oförstörd natur som är en förutsättning för båtlivet
För att uppnå målen har styrelsen antagit följande Miljöplan. Miljömålen uppnås genom enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter och utsläpp som kan skada naturen samt i övrigt visa omsorg och respekt för natur och medmänniskor.
Båtklubbens styrelse har som en av sina uppgifter att informera båtklubbens medlemmar, gästande båtar och andra besökande om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.
Båtklubbens miljöarbete följer de mål som ges uttryck i:

 • De av riksdagen beslutade sexton miljömålen [2],
 • Båtmiljörådets tolvpunktsprogram för fritidsbåtar [3]
 • Oskarshamns kommun strategiskt miljöarbete [4]

Tillämpliga lagar och regler utgörs av:

 • Miljöbalken (1988:808 kap. 9 och 10), [5]
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd [6]
 • Transportstyrelsens författning TSFS 2010:96, ändrad av TSFS 2012:13, om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar [7]
 • Kemikalieinspektionens lista över godkända bottenfärger [8]
 • Oskarshamns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön [9]

Eftersom regelverket är svåröverskådligt och svårläst har hjälp tagits av den samlade miljöinformation som finns på Svenska Båtunionens hemsida (http://www.batunionen.se). Den nyutgivna handboken ”Hamnar för fritidsbåtar” [10] innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar.
Råd och tips för båtägare finns på hemsidan http://batmiljo.se/.


Miljöplan

Planen utgör en grund för inriktningen av båtklubbens miljöarbete. Miljöplanen avser i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs inom båtklubbens område i hamnen. Miljöplanen har flera uppgifter:

 • att vägleda styrelsen i sitt arbete
 • att fungera som guide för miljöarbetet inom Klubben
 • att öka medlemmarnas miljömedvetenhet
 • att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön
 • att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön för den del av båtklubbens verksamhet och som kan medföra miljörisker
 • att informera klubbens medlemmar och hamngäster om regler för hantering av miljöfrågor

Denna miljöplan innehåller en mera utförlig beskrivning av miljörelaterade frågor med regler och anvisningar för hantering av olika sorters avfall inom båtklubbens område. Miljöplanen gäller för båtklubbens medlemmar och i tillämpliga delar för gästande båtar och andra besökande.
Som komplement till denna miljöplan finns:
1. En separat avfallshanteringsplan
2. En genomförd egenkontroll enligt SBU ” Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” [11]
I hamnen finns anslag med regler och anvisningar om vad gäller för miljön och avfallshantering. Det finns också en broschyr med en sammanfattning av båtklubbens regler för miljö och avfallshantering

Övergripande mål

 • Miljöplanen ska göras väl känd för klubbens medlemmar och gäster genom anslag i hamnen och på båtklubbens hemsida.
 • Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Klubben förutsätter att båtklubbens miljöregler följs.
 • Miljöarbetet inom Klubben ska följa de i policyn ovan angivna målen att utveckla ett båtliv i balans med naturen.
 • Medlemmarna uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön inom båtklubbens område hålls rena.
 • Miljörisker och miljöproblem ska anmälas till båtklubbens miljöombud, eller direkt till någon i styrelsen.
 • Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras genom att Styrelsen tillsammans med klubbens miljöombud varje vår genomför en egenkontroll av miljön enligt SBU:s dokument ”Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” [11] då samtidigt förekomst av eventuella risker inventeras.
 • Som resultat av egenkontrollen och inventeringen ska en åtgärdsplan utformas som ska ligga till grund för styrelsens fortsatta arbete med att ta hand om riskerna.

Genomförande och ansvarsfrågor

Ansvar för miljön och hithörande frågor åligger styrelsen i sin helhet.
Klubben ska ha ett miljöombud med ansvar att informera om och utvecklingen inom miljöområdet, lösningar på olika frågor som kan uppstå samt nya regler och förordningar till vägledning för båtklubbens miljöarbete.
Miljöombudet ska också vara kontaktperson mellan Klubben och de lokala myndigheterna och länsstyrelsen.
Vid frågor rörande klubbens miljöarbete hänvisas medlemmar och besökande till främst miljöombudet, i andra hand till någon annan i styrelsen.
Miljöåtgärder ingår i den ordinarie verksamheten för upprustning och underhåll av båtklubbens del av hamnen och anläggningarna. Styrelsen och miljöombudet planerar verksamheten ett år i taget och miljöombudet svarar för uppföljning och avrapportering till styrelsen.
Namn och kontaktinformation:
Ordförande i styrelsen: ”Framgår av information på www.fbk.nu”
Ordförande, tillika Miljöombud ”Framgår av information på www.fbk.nu”

Tillkännagivande

Denna plan och tillhörande regler ska göras väl känd för båtklubbens medlemmar genom anslag i klubbhuset, på båtklubbens hemsida. Gästande båt- och husbilsgäster får anvisningar och miljöregler i samband med att hamnavgiften betalas. Övriga gäster och andra besökande får information genom uppsatta anslag med regler och anvisningar.

Miljöregler och råd

Medlemmarna erinras om nödvändigheten att skydda miljön vid arbete på båten genom att följa gällande miljöbestämmelser och råd.

Bränsle och utsläpp

Då det är förenat med risker för bränslespill vid tankning från portabla tankar bör detta undvikas i möjligaste mån. Istället hänvisas till fast godkänd tankplats på Vasakajen.
Medlemmar som har båtar med gamla utombordsmotorer erinras om deras stora utsläpp av skadliga bränslerester med avgaserna. Ett mindre miljöfarligt alternativ till vanlig bensin är att använda alkylatbensin.
Förorenat slagvatten från båtar får inte pumpas ut i hamnen med båtens länspump eller på annat sätt. Slagvatten från båtens botten kan innehålla olje- eller glykolrester som inte får hamna i vattnet. Slagvatten sugs lämpligen upp med en s.k. oljebytarpump och lämnas som farligt avfall på återvinningsstation.
Om utsläpp eller läckage av drivmedel i samband med tankning skulle ske finns absorptionsmaterial att hämta enligt anvisningar vid Sjöräddningsstationen. Där finns också anvisning om länsor om olja eller bränsle hamnar i vattnet.  OBS! Vid större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas genom att ringa 112

Bottenmålning

Endast färger som är tillåtna av Kemikalieinspektionen [8] får användas på medlemmarnas båtar som har båtplats i hamnen.
Använd inte mer eller tjockare färg än nödvändigt. Använd erfarenheterna från pågående forskningsprojekt (CHANGE) och de anvisningar som tagits fram av SXK Väst i projektet ”Måla Mindre”. I ”Måla Mindre” projektet beskrivs hur bra bottenmålning kan erhållas genom olika tekniker som:

 • Måla med bottenfärg utspädd 30 % .
 • Om bottenfärgen är i gott skick, bara måla från vattenlinjen och 50 cm neråt med extra skikt på framkant köl och roder.

Medlemmarna påminns om att båtar som mellan båtturerna förvaras på land, normalt inte behöver bottenmålas

Skrapning, slipning och underhållsåtgärder på egen båt

Båtbottentvättning genom högtrycksspolning endast är tillåtet om de är målade med godkänd bottenfärg [8].
Vid bottenskrapning och bottenmålning ska färgresterna samlas upp för omhändertagande. Detta gäller inte minst äldre träbåtar där blymönja kan förekomma. Lägg en presenning under båten eller täck marken med byggplast för att samla upp slip- och färgrester och lämna det uppsamlade som farligt avfall. Sug gärna upp skrapresterna direkt vid skrapningen med grovdammsugare. Tips: Det finns en typ av färgskrapa i handeln som kan kopplas till en grovdammsugare.
Vid slipningsarbeten ska båten vara täckt för att förhindra spridning av slipdamm. Även i detta fall är det lämpligt att täcka marken. Tips: Våtslipa eller använd en slipmaskin kopplad till en grovdammsugare ” Tänk på att använda personlig skyddsutrustning.
Vid motorkonservering ska gammal olja, oljefilter och bränslefilter, m.m. lämnas som farligt avfall. Samma gäller vid byte av glykol i kylsystemet.
Färgrester, tomma eller nästan tomma färgburkar, begagnade penslar, lösningsmedelsskvättar, m.m. ska omhändertas och lämna som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler (se Avfallshantering).
Vid tvättning bör miljövänliga tvättmedel användas. Använd inte mer eller starkare medel än nödvändigt. Var sparsam med användning av lösningsmedel vid rengöring. Försök först med tvättmedel eventuellt kompletterat med polercrème.

Underhåll av byggnader och bryggor

Ovanstående råd gäller i tillämpliga delar även för de slipnings- och målningsarbeten som görs i båtklubbens regi på hamnens byggnader, bryggor och annan utrustning.
Underhåll och förbättringar av byggnader och bryggor sker kontinuerligt. Strävan ska vara att använda miljövänliga byggmaterial.

Toaletter och sanitetsbyggnad

Dam- och herrtoalett med dusch finns i klubbens sanitetshus. Sanitetshuset och dess tvättstuga är anslutet till kommunalt avlopp.

Toatankstömning och portabla toaletter

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet att tömma båtarnas toatankar i sjön inom Sveriges sjöterritorium [7]. Sugtömningsanläggning för tömning av båtens toatank finns på Vasakajen vid sjömacken. Anvisning om hur tömningen går till finns i anslutning till upphängningen av slangen. Anläggningen bygger på självbetjäning.
Utslagsvask för portabla toaletter finns på Vasakajen. Tömning får endast ske under förutsättning att miljögodkänd saneringsvätska använts. Toatankstömningen är avgiftsfri.

Avfallshantering

Klubben har ingen miljöstation utan medlemmarna får själva ta hand om sitt avfall, såväl hushållsavfall som farligt avfall.
Under sommarperioden förstärks klubbens avfallshantering för att även kunna ta emot hushållsavfall från främst båt- och husbilsgäster. Denna förstärkning består i tillkommande sopcontainrar för hushållsavfall och glasåtervinning för vitt och färgat glas.
Medlemmarna erinras om Oskarshamn kommuns anvisningar för avfallshantering, återvinning och källsortering. Hushållsavfall läggs i de egna soptunnorna. Sorterat förpackningsavfall kan lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.
För båt- och husbilsgäster gäller att hushållsavfall kan läggas väl paketerat i de avfallskärl som sommartid står uppställda på Vasakajen och gamla kajen. Gästande båtar och husbilar som har behov att lämna farligt avfall kan kontakta gästhamnsvärden för vägledning.
Klubben har ingen mottagning för spillolja, glykol, oljefilter, färgrester eller batterier.
Det är absolut förbjudet att lämna farligt avfall som spillolja, färgrester, glykol, lösningsmedel, batterier, el- och elektronikskrot i ovanstående sopkärl. Miljöfarligt avfall ska lämnas till återvinningscentral.
Följande gäller således:

 • Varje medlem ansvarar för att farligt avfall lämnas in på närmaste återvinningscentral.
 • Det är absolut förbjudet att slänga farligt avfall på eller omkring området.
 • Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken eller i vattnet utan ska omhändertas.
 • Förorenat slagvatten (kölvatten) får inte pumpas eller dräneras ut på land eller i havet.
 • Förekomst av olja i slagvatten kan förhindras med en oljeabsorberingsduk i kölsvinet.

Vid infarten till Figeholm återfinns närmaste återvinningsstations och återvinningscentral. Återvinningscentralen kräver separat behörighet för tillträde. Återvinningscentralen tar också emot farligt avfall.

Referenser

[1]

Figeholms båtklubb stadgar http://www.fbk.nu/Klubbinformation/Medlemsinformation/Stadgar.aspx

[2]

Riksdagens beslutade miljömål http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/

[3]

Båtmiljörådets miljöprogram för fritidsbåtar https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/miljoprogram_for_fritidsbatar.pdf

[4]

Oskarshamns kommun strategiskt miljöarbete 

[5]

Miljöbalk (1998:808) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

[6]

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19980899.htm

[7]

Transportstyrelsens författning TSFS 2010:96, ändrad av TSFS 2012:13, om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202012_13.pdf

[8]

Kemikalieinspektionens lista över godkända bottenfärger http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger--om-du-maste-mala

[9]

Oskarshamns kommun utfärdade miljöbestämmelser. https://www.oskarshamn.se/bygga-bo-miljo/bygglov-boende-miljo/miljo-och-halsa/

[10]

Båtunionens handbok ”Hamnar för fritidsbåtar” med hänvisningar till gällande lagar och förordningar. http://batunionen.se/hamnhandboken

[11]

SBU dokument för ”Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” http://batunionen.se

Denna plan finns på båtklubbens hemsida www.fbk.nu.  Antagen av styrelsen 2016-12-07 och uppdaterad 2021-05-13

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB