FBK logga

Verksamhetsutvecklingsplan för Figeholms Båtklubb

 


 

Innehåll

1 FBK verksamhetsutvecklingsplan

2 Båtklubben har till ändamål

3 Övergripande verksamhetsmål

4 Arbetsbeskrivning för styrelsen

5 Arbetsbeskrivning för Ordförande

6 Arbetsbeskrivning för Vice Ordförande

7 Arbetsbeskrivning för Kassör

8 Arbetsbeskrivning för sekreterare

9 Arbetsbeskrivning för Webbansvarig / hemsida och Datoransvarig Klubbhus & gästhamn

10  Arbetsbeskrivning för båtplats- och försäkringsansvarig

11  Arbetsbeskrivning för PR- och informationsansvarig

12  Arbetsbeskrivning för pontonbåtskommittén

13  Arbetsbeskrivning för ungdomskommittén

14  Arbetsbeskrivning för kappseglingskommittén.

15  Arbetsbeskrivning för aktivitetskommittén

16  Arbetsbeskrivning för Materielkommittén

17  Arbetsbeskrivning för Gästhamnskommittén

18  Arbetsbeskrivning för Slipiskommittén

19 Arbetsbeskrivning för tidningen Årbladet

20  Arbetsbeskrivning för Bojkommittén

21 Arbetsbeskrivning för Valberedningen

 


1 Syfte med vår verksamhetsutvecklingsplan:

Klubbens verksamhetsutvecklingsplan utvecklas och revideras fortlöpande.

Syftet med vår verksamhetsutvecklingsplan är att:

 • Skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling.
 • Genom tydliga mål ge möjlighet till uppföljning för styrelse och kommittéer.
 • Tillhandahålla ett dokument som kan användas som introduktion för nya funktionärer & medlemmar, samt vara ett hjälpmedel för valberedningen.

2 Båtklubben har till ändamål

 • att sprida och föra vidare kunskap om skötsel och framförande av fritidsbåtar.
 • Att tillvarata medlemmars intressen.
 • att verka för en god båtkultur och en sund utveckling av båtsport och kappsegling.
 • att ge medlemmar tillfällen till gemensamma nöjen och aktiviteter.
 • att i övrigt väcka och underhålla intresse för båtar och sjöliv.
 • Bedriva en lönsam och attraktiv gästhamn
Vår  vision:
”En båtklubb för alla”. Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro för alla generationer med ett stort utbud av aktiviteter, framförallt till sjöss, men även vid våra klubbanläggningar

3 Övergripande verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål är att:

 • Ungdomsverksamheten ska verka för att skapa intresse och kunskap hos simkunniga barn och ungdomar för segling, sport och båtliv.
 • Bedriva en lönsam och attraktiv gästhamn.
 • Båtklubben ska erbjuda medlemmar båtplatser. I första hand för medlemmar boende i -Misterhults församling.
 • Organisera effektiva och prisvärda vinterförvaringsmöjligheter, såsom sjö- och torrsättning, uppställningsplatser, mastförvaring och mastkran.
 • Erbjuda ändamålsenliga och attraktiva mötesplatser och lokaler, i första hand för våra medlemmar.
 • Arrangera aktiviteter och utbildningar, i första hand för våra medlemmar.
 • Bedriva klubbens verksamhet med hjälp av medlemmars arbetsinsatser i största möjliga utsträckning.
 • Genom PB-kommittén erbjuda i första hand rörelsehindrade och äldre möjlighet att komma ut i skärgården.

4 Arbetsbeskrivning för styrelsen

Verksamhet
Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende och uppdrag att förvalta och utveckla klubben och dess verksamhet i enlighet med klubbens stadgar. På ett sätt så att styrelsen skapar förutsättningar att uppfylla klubbens ändamål.

Ansvar

 • För varje verksamhetsår i samarbete med  kommittéansvariga besluta om föreningens verksamhet, vilket dokumenteras i en årsplan/verksamhetsplan.
 • Ansvara för klubbens ekonomi och fastställa budget.
 • Ansvara för medlemsvård och medlemsrekrytering.
 • Styra och samordna klubbens olika kommittéer.
 • Ansvara för utbildningsfrågor och frågor mot SISU.
 • Ansvara för miljöarbete, både inom klubben samt även mot kommun och myndigheter.

Vid styrelsemöten bör styrelsen tänka på att:

 • Hålla sig till dagordningen.
 • ”Övriga frågor” ska i största möjliga mån anmälas till sekreteraren innan nästkommande styrelsemöteskallelse skickas ut.
 • Skrivelser gås igenom innan styrelsemötet, av ordföranden och/eller kassören, för att sortera bort sådant som ej är relevant för övriga styrelsen.
 • Praktiska frågor ska ej lösas på styrelsemöten, utan adresseras ut till respektive kommitté, eventuellt med återkoppling.

Utvecklingsmål

 • Upprätta en plan för medlemsvård och medlemsrekrytering.
 • Förtydliga kontoplan.
 • Större transparens vid information mot medlemmar
 • Skapa möjlighet att maila ut information till medlemmar via medlemsregistret.

5 Arbetsbeskrivning för Ordförande

Ingår i styrelsen och delar verksamhetsbeskrivning och utvecklingsmål med styrelsen.

Ansvar

 • Planera och leda styrelsens arbete och sammanträden.
 • Övervaka att föreningens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.
 • Fördela arbetet inom styrelsen
 • Representera klubben utåt i förhållande till myndigheter och andra organisationer.
 • Firmatecknare
 • Ansvarar för att alla frågor är förberedda.
 • Kalla till möten och fastställande av dagordning i samarbete med sekreteraren.
 • Beslutar om öppen eller sluten information i protokoll.


6 Arbetsbeskrivning för Vice Ordförande

Ingår i styrelsen och delar verksamhetsbeskrivning och utvecklingsmål med styrelsen.

Ansvar

 • Hålla möten då ordförande är frånvarande (ska då briefas i god tid innan mötet).
 • Representera klubben vid diverse tillställningar.
 • Ytterst ansvarig för gästhamnen (administrativt).

7 Arbetsbeskrivning för Kassör

Ingår i styrelsen och delar verksamhetsbeskrivning och utvecklingsmål med styrelsen.

Ansvar
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • Månatligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Upprätta bokslut.
 • Upprätta och avge allmän självdeklaration och övriga föreskrivna uppgifter inom skatteområdet.
 • Sköta in- och utbetalningar.
 • Kontrollera kontantkassor.
 • Se till att klubbens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • Föra inventarieförteckning.
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, klart i november.
 • Se till att klubben söker bidrag från stat, kommun och andra organisationer.
 • Firmatecknare
 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till klubben.
 • Hålla kontakten med revisorerna.

8 Arbetsbeskrivning för sekreterare

Ingår i styrelsen och delar verksamhetsbeskrivning och utvecklingsmål med styrelsen.

Ansvar

 • Kallelse/förslag till dagordning till styrelsemöte.
  Skickas ut senast 1 vecka innan kommande möte, kallelse skickas till samtliga ledamöter och suppleanter.  + en representant från varje kommitté som inte är representerad i styrelsen
 • Skriver styrelseprotokoll och åtgärdslista.
  Efter beslut från ordförande kan delar av protokollet utformas som sluten information.
  Protokoll skickas till samtliga ledamöter och suppleanter samt kommittéer som inte har någon representant i styrelsen snarast efter avslutat möte, senast 1 vecka efter mötet.

Efter att protokollet godkänts skickas det till Årbladet och Hemsidan. Dessutom skickas kopia av godkänt protokoll till revisorerna.

 • Efter verksamhetsårets slut sammanställa styrelsens verksamhetsberättelse.
  Skicka till bank och Årbladet.
 • Se till att klubbens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.
 • Kallelse till planeringsmöte för kommande årets verksamhet
  Skickas till styrelseledamöter, suppleanter, sammankallande i kommittéer samt områdesansvariga. Efter planeringsmötet sammanställs programförslaget och fastställs på årsmötet och skickas sedan till Årbladet och Hemsidan.
 • Kallelse/förslag till dagordning till årsmöte.
  Skickas till Årbladet och Hemsidan samt affischering (Aktivitetskommittén står för planering av förtäring). Distribuera fastställt program.
 • Snarast efter årsmötet uppdateras två olika funktionärslistor.
  En som skickas till Årbladet och en skickas till Hemsidan. Dessutom uppdateras telefon och e-postlista till styrelsen och suppleanterna.
 • Inbjudan till uppstartsmöte med fest.
  Inbjudan går till samtliga personer på funktionärslistan, föregående års gästhamnsvärdar samt funktionärerna på föregående års hamnfester, samtliga personer inbjuds med respektive. Styrelsen arrangerar uppstartsmöte och festen.
 • Kallelse/förslag till dagordning till höstmötet.
  Skickas till Årbladet, Hemsidan samt affischering. (Aktivitetskommittén står för planering av förtäring, och ev. underhållning och dans). Efter fastställt program skickas det till Årbladet och Hemsidan.

 

9 Arbetsbeskrivning för Webbansvarig / hemsida, Datoransvarig Klubbhus & gästhamn

Verksamhet

Datoransvarig Klubbhus och gästhamn: Sprida allmän information till allmänhet med fokus på båtliv i Figeholms omgivning. Samt tillhandahålla förväntad service avseende internetåtkomst till gästhamnens kunder och klubbhusanvändare.

Webbansvarig Hemsida: tillsammans med Årbladet vara en allmän och personlig informationskanal till medlemmar.

Arbetsuppgifter

 • I klubblokal ansvara för nätverk och datorer avseende hårdvara och programvara, samt uppdatera dessa vid behov.
 • Övergripande webbansvar för klubbens hemsida.
 • Se till att redaktionellt material publiceras.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.

Utvecklingsmål

 • Datoransvarig: Förbättra räckvidd och ev. snabbhet i gästhamnen.
 • Webbansvarig Hemsida: Aktivt verka för fler aktiva skribenter.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

10 Arbetsbeskrivning för båtplats- och försäkringsansvarig

Verksamhet

Hålla ordning på klubbens båtplatser och tilldela platser.
Säkerställa klubbens försäkringsskydd.

Arbetsuppgifter
 • Ansvara för organisering och tilldelning av klubbens båtplatser. Såväl sommar- som vinterplatser.
 • Meddela registerhållare.
 • Uppdatera båtplatskö på hemsida.
 • Ansvara för att klubbens medlemmar i klubbens verksamhet, samt klubbens byggnader, materiel och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.

Utvecklingsmål

 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

 

11 Arbetsbeskrivning för PR- och informationsansvarig

Verksamhet
-

Arbetsuppgifter

 • Aktivt informera massmedia om planerade och pågående aktiviteter i båtklubben.

 

Utvecklingsmål

 

12 Arbetsbeskrivning för pontonbåtskommittén

Verksamhet
Kommittén har till uppgift att tillse att denna verksamhet bedrivs på ett säkert och ändamålsenligt vis. PB-kommittén består av ett antal skeppare varav en är sammankallande. Vidare finns det en bokningsansvarig och en ekonomiansvarig, som redovisar varje månad till FBK´s kassör. Under säsongen ca 1/5 – 1/10 anordnas turer i skärgården enligt en bokningslista. Högst 10 personer erbjuds plats på varje tur. Varje tur bemannas med en skeppare ur PB-kommittén samt en hopp i land Kalle. Varje skeppare tar ansvar för överenskommen vecka, och tillser att PB-Holger hålls i gott skick och är klar för användning efter varje tur. Mindre inköp kan göras i kommittén, större inköp görs efter beslut i FBK:s styrelse. Alla resor dokumenteras i loggbok, där tid och distans samt antalet resenärer bokförs. Varje år innan säsongen inventeras allt som tillhör PB-kommittén.

Kommitténs arbetsuppgifter/ansvar
 • PB-Holger med motor och tillhörande utrustning.
 • Trailer för PB-Holger.
 • Handikapptoa på Seglarholmen.
 • Angöringsplatser för PB-Holger.
 • Information om PB på FBK hemsida.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISUansvarig i slutet av året.
 • Efter varje arrangemang skicka en rapport till SISU.

Utvecklingsmål

 • Öka antalet turer i skärgården.
 • Ständig ha minst 12 funktionärer i kommittén.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

13 Arbetsbeskrivning för ungdomskommittén

Verksamhet

Kommitténs ansvar är att arrangera de olika ungdomsaktiviteter som genomförs under verksamhetsåret. Inriktningen ska vara både på bredd och elitnivå.

Arbetsuppgifter/ansvar

 • Veckovis Jollesegling för de som vill.
 • Seglarvecka under lämplig 5-dagars period på sommarlovet.
 • Att medverka vid av FBK arrangerad Smålandscup eller DM.
 • Arrangera Klubbmästerskap i jolle varje år.
 • Efter förmåga deltaga vid region/rikskval och SM tävlingar, samt vid nationella- och internationella tävlingar
 • Kommittén ansvarar också för klubbjollarna (optimister + 2 st C55-or), två båtvagnar samt följebåtar.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, och där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISU-ansvarig i slutet av året.
 • Efter seglarveckan fylla i en redovisningsblankett som lämnas till SISU-ansvarig.
 • Ansvarar för skötsel av följebåtar

Säsongens arrangemang kan naturligtvis förändras beroende av vad det finns för önskemål från FBK´s medlemmar.

Kommittén består av ca 2 - 10 personer.
Tanken är att inte samtliga funktionärer i kommittén ska behöva arbeta vid varje arrangemang.

Kommittén har en fastställd budget för utgifter och intäkter under verksamhetsåret, vilken följs upp. Mycket material delas med kappseglingskommittéen.

Utvecklingsmål

 • Fler barn på söndagsseglingarna.
 • Fler som börjar att kappsegla.
 • Få fler att gå vidare efter optimisten.
 • Prylbytardagar….
 • Genomföra aktiviteter även under vintersäsongen.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.


14 Arbetsbeskrivning för kappseglingskommittén

Verksamhet

Figeholms båtklubbs kappseglingskommitté ska verka för att medlemmarnas intresse för kappsegling tillgodoses. Kommittén ska i möjligaste mån verka för att kappseglingsintresset ökar inom klubben bland såväl unga som äldre seglare. Kappseglingskommittén arrangerar kappseglingar på uppdrag från andra medlemmar & kommittéer (ex ungdomskommittén Smålandscup)

Genom att arrangera kappseglingar och anordna andra programinslag inom kappseglings-sporten ska medlemmarna ges möjlighet att utöva och förkovra sig i sin sport. För att arrangera egna lokala kappseglingar t ex kvällskappseglingar, familjekappseglingar, bankappseglingar mm  krävs ett visst mått av kunskap. För att arrangera öppna seglingar, där andra klubbar inbjuds, krävs lite mer. Slutligen, för att arrangera stora seglingar, typ SM, VM krävs mycket mer.

Arbetsuppgifter/Ansvar

 • Kappseglingskommittén har som uppgift att se till att kunskapsnivån bland funktionärerna är tillräckligt hög för den planerade verksamheten.
 • Allt materiel som kappseglingverksamheten kräver ansvarar kommittén för. Bla kan nämnas, bojar, sänken, linor, signalflaggor, startskott, klockor mm. Mycket material delas med ungdomskommittéen.
 • Kappseglingskommittén utgör länken mellan Figeholms båtklubb och de centrala förbunden, Smålands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet med dess kommittéer.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, och där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISU-ansvarig i slutet av året.
 • Efter varje arrangemang skicka en rapport till SISU.

Utvecklingsmål

 • Fler kappseglare i klubben.
 • Fler funktionärer i de olika nivåerna.
 • Verka för att skapa förutsättningar för segling med tävlingsinriktning.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

15 Arbetsbeskrivning för aktivitetskommittén

Verksamhet

Kommitténs ansvar är att arrangera olika aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret.
Kommittén är sedan dec 2014 delad i tre separata grupper.

Midsommarfirande i gästhamnen

Ansvarar för

 • Midsommarfirande vid klubbhuset med dans runt midsommarstången och kaffeservering.
 • Affischera samtliga arrangemang på orten, samt skicka info till Hemsidan och Årbladet.Efter arrangemanget skickas bilder och skrivelse till hemsidan och Årbladet.
 • Vid varje planeringstillfälle fylla i en SISU redovisningsblankett, lämnas sedan till SISU- ansvarig i klubben.
 • Efter midsommararrangemanget fylla i en SISU Kulturrapport. Lämnas till SISU- ansvarig.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta en kort verksamhetsberättelse,.

Servering torr- och sjösättning
Ansvarar för

 • Servering vid sjösättningen, te x korv & bröd, kaffe & kaka och läsk/lättöl
 • Servering vid torrsättningen.
 • Affischera samtliga arrangemang på orten, samt skicka info till Hemsidan och Årbladet.Efter arrangemanget skickas bilder och skrivelse till hemsidan och Årbladet.
 • Vid varje planeringstillfälle fylla i en SISU redovisningsblankett, lämnas sedan till SISU ansvarig i klubben.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta en kort verksamhetsberättelse.

Medlemsmöten
Ansvarar för

 • Förtäring och underhållning i samband med årsmötet.
 • Supé och dans eller underhållning i anslutning till höstmötet
 • Affischera samtliga arrangemang på orten, samt skicka info till Hemsidan och Årbladet.Efter arrangemanget skickas bilder och skrivelse till hemsidan och Årbladet.
 • Vid varje planeringstillfälle fylla i en SISU redovisningsblankett, lämnas sedan till SISU ansvarig i klubben.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta en kort verksamhetsberättelse.

Utvecklingsmål
Inga utvecklingsmål satta maj 2015.

Följande arrangemang som förr låg under aktivitetskommittén genomförs av enskild medlem eller utomstående eller ligger för närvarande nere.

 • Midsommarfirande på Seglarholmen med dans på kvällen.
 • Hamnfester vid klubbhuset. Försäljning av grillat med tillbehör. Trubadur och/eller dragspelsunderhållning.
 • Kräftfest med dans( tidigare Ålagille ) på Seglarholmen, i samband med familjekappseglingen.
 • Anordna en årlig eskader

 

16 Arbetsbeskrivning för Materielkommittén

Verksamhet

Materielkommittén har till uppgift att underhålla, reparera och sköta om FBK´s material samt yttre och inre underhåll av byggnader och grönområden, däri ingår också bryggor, detta gäller så väl i "land" som på Seglarholmen.

Arbetsuppgifter

 • I kommittén finns ansvariga för vissa områden så som, Vasakajen, Klubbhus yttre, Klubbhus inre, Slaktarviken + Löjviken + Gräsytor, Seglarholmen, Båtar, Gamla kajen och Vedudden.
 • I övrigt skall "behovsarbeten" skötas om genom arbetsinsatser av arbetspliktiga medlemmar i samarbete med någon områdesansvarig i kommittén
 • Kalla till arbetsdagar. Annonserade vid ett flertal tillfällen riktat till medlemmar i klubben.
 • Sätta ihop lämpliga beting.
 • Föra statistik på medlemmarnas insatser
 • Göra långsiktig investerings- och underhållsplan
 • Lista och följa upp behov av underhåll
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, och där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISU-ansvarig i slutet av året.
 • Efter varje arrangemang skicka en rapport till SISU.
 • Sköta om FBK:s gemensamma båt Uttern                 

Specifikt för Seglarholmen

 • Sköta om holmens vegetation.
 • Ombesörja uthyrning.
 • Stänga till för vintern.
 • Öppna upp till våren.       

Utvecklingsmål

 • Fler aktiva medlemmar i kommittén.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

 

17 Arbetsbeskrivning för Gästhamnskommittén

Verksamhet

I gästhamnsansvaret ligger att driva gästhamnen på ett sådant sätt att våra gäster upplever att de kommer till en välkomnande, välskött och säker gästhamn.

Arbetsuppgifter/ansvar

Innan säsongen startar:                                                                

 • Marknadsföring av gästhamnen.och ställplatserna, lämna priser och övrig info till gästhamnsguider och kommunen.
 • Upphandla städning av gästhamnen via ett genomarbetat offertunderlag.
 • Göra städschema och skrivna städinstruktioner för städpersonal.
 • Se till att städning av sanitetsbyggnader genomförs så att allt är rent inför start.
 • Uppdatera Gästhamnspärmen så att den är komplett och aktuell.
 • Kontakt med kommunen om ferierarbete för skolungdomar.
 • Kontakt med arbetsförmedlingen om ev. avlönad gästhamnsvärd.
 • Boka gästhamnsvärdar och informera dessa vad som gäller.
  Dvs förbereda till uppstartsmöte samt inbjuda till och hålla informationsmöte för gästhamnsvärdarna.
 • Se över om informationen i informationsbladet till gästerna behöver uppdateras.
  Beställa nytryck om så behövs.
 • Beställa containrar, etc och tömning sopor mm. hos kommunen
 • Se till att det finns kvittoblock och lappar att sätta på båtarna
 • Kolla att betalterminalen fungerar
 • Kontrollera att bärbara telefonen fungerar
 • Se över räddningsmaterial på kajerna.
 • Rensa anslagstavlor på gammal information. Se till att det finns anslag på bryggorna  med ” Ordningsregler Gästhamn” samt ”Nödlägesplan”..
 • Kolla att hamnområdet ser rent, snyggt och säkert ut.

När gästhamnen är öppen:

 • Städning av sanitetsbyggnader med hjälp av service avtal.
 • Tömning sopor mm. För den dagliga skötseln i hamnen under säsongen.
 • Hamnkapten för den dagliga skötseln.
 • Handledare för skolungdomar som feriearbetar i hamnen
 • Koda om toaletterna varje måndag fm

Övrigt:

 • Information / kontakt med kommunen & andra gästhamnar.
 • Under november presentera en budget för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, och där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISU-ansvarig i slutet av året. 

Utvecklingsmål

 • Fler (nya) gästhamnsvärdar.
 • Samarbete med närliggande klubbar.
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.

 

 

18 Arbetsbeskrivning för Slipiskommittén


Verksamhet

Slipiskommittén planerar och säkerställer uppställningsplatser på Vedudden och Vasakajen för vinteruppställning samt planerar och genomför sjösättning och torrsättning.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Slipisfunktionen är fn. uppdelad på två funktioner enligt följande:

Slipis

 • ordnar med beställning av kranen på reserverade tider för sjösättning resp. torrsättning.
 • ordnar med uppmätning av uppställningsplatser (ritar linjer på Vasakajen och Vedudden).
 • ordnar med övrigt fysiskt arbete på uppställningsplatserna.

Administratör

 • ordnar, tillsammans med båtplatsansvarig, planeringen inför uppställningsplatserna. Gemensamt med slipis gör vi en fördelning av platserna för resp.båt.
 • ser till att anslag och övrig information blir skriven och uppsatt på anslagstavlor.
 • ordnar även så att kassören får dessa uppgifter för fakturering av uppställningsplatserna.
 • Under november presentera ett budgetförslg för styrelsen.

Gemensamt varje vår har vi ett möte med stroppmännen och går igenom planeringen inför sjösättningen och även en genomgång av torrsättningen så långt det kan vara möjligt.

Utvecklingsmål

 • Kompetensväxling på ett planerat sätt
 • Fler aktiva funktionärer i kommittén
 • Ta fram en plan för kommitténs kommande åtagande i en 3-5 års plan.


19 Arbetsbeskrivning för Årbladet

Verksamhet
Att sammanställa och distribuera medlemstidningen Årbladet.
Tills vidare kommer Årbladet att utges fyra gånger per år.

Arbetsuppgifter

 • Arbetet med Årbladet består i att till varje nummer inhämta materiel från de olika kommittéerna samt övrig intressant läsning för FBK´s medlemmar.
 • Dessutom ska annonser ordnas, detta i samarbete med styrelsen. 
 • Annonsintäkterna ska i möjligaste mån täcka ca 50 % av tryckkostnaden för Årbladet.
 • Efter ovanstående arbete ska materialet sammanställas och skickas till tryckeriet i överenskommet format.
 • Årbladet distribueras till medlemmar i Figeholm med hjälp av arbetsvilliga.
 • Utsocknes medlemmar får Årbladet per post.
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.

           
Utvecklingsmål

 • Fler skribenter/medarbetare.
 • Schema / innehåll planerat för stående punkter.
 • Bättre flyt / insamling av material.

 

20 Arbetsbeskrivning för Bojkommittén

Verksamhet
Bojkommittén har till uppgift att underhålla reparera och sköta om FBK´s bojar och bojstenar, detta gäller så väl i "land" som på Seglarholmen samt flytbryggornas förankringar. Även verktyg för verksamheten skall underhållas.

 

Arbetsuppgifter

 • Inspektera, underhålla, reparera och sköta om FBK´s bojar och bojstenar, detta gäller så väl i "land" som på Seglarholmen samt flytbryggornas förankringar.
 • Se till att "behovsarbeten" blir gjorda genom arbetsinsatser av arbetspliktiga medlemmar i samarbete med någon eller några ansvariga i kommittén.
 • Sköta om ”Herkules”. Vilket bl.a innebär…..
 • Under november presentera ett budgetförslag för styrelsen.
 • Ansvara för att de ekonomiska ramarna följs.
 • Efter verksamhetsårets slut upprätta kommitténs verksamhetsberättelse, och där redovisa hur de uppsatta målen uppnåtts.
 • Föra en löpande närvarolista från kommitténs möten, vilken lämnas till SISU-ansvarig i slutet av året.

Utvecklingsmål

 • Ha som utvecklingsmål att få fler aktiva funktionärer i kommittén.

 

21 Arbetsbeskrivning för Valberedningen

Verksamhet

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift. Valberedningen tillsätts av årsmötet.

Arbetsuppgifter / Ansvar

 • Valberedningens uppdrag är att på nästa årsmöte resp. höstmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och sammankallande i samtliga kommittéer.
 • Valberedningens arbete ska präglas av ett öppet nomineringsklimat, där styrelsen får löpande information angående hur nomineringsarbetet fortskrider.
 • Valberedningen intervjuar föreslagna kandidater samt informerar dem,  bl.a. med hjälp av klubbens Verksamhetsutvecklingsplan, om de olika uppdragens innebörd.
 • Styrelsemedlemmar nomineras till årsmötet.
 • Kommittésammankallanden nomineras till höstmötet.

Utvecklingsmål

 • Stötta sammankallande i respektive kommitté i arbetet att hitta nya ledamöter till kommittén då så behövs.

 

Detta dokument är reviderat
2014-03-29 av FBKs styrelse och kommittéansvariga vid planeringskonferens med SISU på Öland.

2014-04-15 Efter remissrunda bland på Öland icke närvarande  funktionärer.
2014-10-19 av FBKs styrelse och kommittéansvariga vid uppföljningsmöte med SISU, i FBKs klubbhus.
2015-05-13 av Maja Hansson, endast avsnitt 15 aktivitetskommittén.

Revideringarna dokumenterade av Maja Hansson

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB