Styrelseprotokoll 9 januari

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 9 januari

Närvarande: Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Mattias Pettersson, Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson, Håkan Odéhn,

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för december godkändes. Avtalet med Coop innebär rabatter motsvarande det förra avtalet men har ett annat upplägg. Vi har inte fått någon återkoppling från kommunen om driftstöd.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

Samtliga kommittéer har lämnat underlag till verksamhetsberättelsen.

 

4:1 Ungdomskommittén

Inget att rapportera. Inbjudan till vårens seglingar ska skrivas till kommande Årblad.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera. Herkules är torrsatt för översyn.

4:4 Aktivitetskommittéer

Inget att rapportera. Förberedelse för årsmötet ligger närmast.

4:5 Materielkommittén

Inget att rapportera.

4:6 Pontonbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:7 Gästhamnskommittén

Inget att rapportera. Möte nästa vecka. Trubadurer till hamnfesterna är bokade.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Årbladet hade inget att rapportera.

Underlag till hemsidan skickas till webbredaktören.

§ 5 Kalender

Kalendern är publicerad. Inget speciellt händer innan styrelsemötet i februari.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Nytt avtal avseende driftstöd har inte inkommit från kommunen. Ny punkt på åtgärdslistan är att Richard kontaktar kommunen angående åtgärder på bryggor, asfaltering etc så det inte glöms bort.

§ 7 Ekonomisk rapport

Fakturor för medlemsavgifter och bryggplatsavgifter är utskickade.

Bokslutet är klart.

§ 8 Nya medlemmar

Peter Stålmarck hälsas välkommen som ny medlem.

§ 9 Skrivelser

Ingen återkoppling på avfallsplan har kommit från kommunen. Richard bevakar frågan.

§ 10 Utbildning och SISU

Inget speciellt. Båtmotorn är färdighanterad och betald. Korrespondens med Albin angående trubadur till hamnfesterna.

§ 11 Övriga frågor

Richard kontaktar Båtunionen angående införande av personnummer i BAS. Det behövs mertid.

Verksamhetsberättelsen ska kortas, Richard kommer med förslag. Respektive kommittés underlag presenteras i Årbladet. Förslag att Gästhamnskommittén och Materielkommittén presenteras i nr 1 och PB Holger och Ungdomskommittén i nr 2. Då även respektive kommittés plan framåt ska presenteras behöver underlaget kompletteras.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte 6 februari kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 9 januari 2024

 

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande

 

 2024-01-28

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB