Styrelseprotokoll 7 maj

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb

Närvarande: Richard Hobro, Classe Wörmke, Owe Carlsson, Ingela von Post Andrée, Kerstin Hemmingsson, Gunilla Andersson, Patrik Fornander, Rolf Wiberg och suppleanter Nettan Fornander, Håkan Odéhn

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för april godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Seglarskolan startar imorgon onsdag 7 maj. OSS får inte till någon seglarskola i år så det finns möjlighet för oskarshamnare att delta hos oss. Båtarna är sjösatta. 10-12 stycken är anmälda till seglarlägret.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Ska rensa bojar i vikarna och kasta trasiga bojar. Betongtyngderna sparas om möjligt.

4:4 Aktivitetskommittéer

Sjösättningen gick bra.

4:5 Materielkommittén

Materialkommittén har haft två planeringsmöten och två arbetsdagar. Tyvärr dålig uppslutning på arbetsdagen för Seglarholmen.

På tredje och sista arbetsdagen i vår 11/5, är planen att (beroende på deltagarantal).

Olja bryggor

Rensa nedfallna grenar mm

Samla ihop alla gamla bojar i viken mha Herkules, så vi kan lyfta upp dem, dissekera dem och köra dem till återvinningen

Räta upp översta trappsteget på gästbryggan framför Holger

Byta ut dåliga plankor på gästbryggan längst ut till höger

Se över flytelement till flytbryggan på Qvillströmsplan

-         Kommunens kommande arbete med trasiga fundament till bryggorna är oklart. Vi ska byta alla plank på gästbryggan längst ut till höger när kommunen har gjort sitt arbete klart. Vi har lagt det i planen för 2025. Nu blir det bara dom dåliga plankorna.

 

4:6 Pontonbåtskommittén

Holger är målad, har fått nytt kapell och är sjösatt. Bokad 4 juni av Pensionärsföreningen även cafét är öppet denna dag.

 

4:7 Gästhamnskommittén

Arbete och planering är i fas. Arbete idag med att färdigställa inför säsongen. Det saknas fortfarande café- och hamnvärdar under några perioder. Sopcontainern ska märkas upp. Behållare för återvinning av glas är beställd.

 

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Årbladet är försenat pga fel i tryckeriet.

§ 5 Kalender

Gästhamn och ställplatser öppnar 8/5. Start seglarskola 8/5. Arbetsdagar 11 maj. PB Holger startar säsongen 13/5. 18/5 styrelsemöte i Smålands båtförbund. 4/6 PB Holgerbokad för pensionärsutflykt även hamncafét är öppet. 6/6 årlig Figeholmsvandring med Anders Berg, hamncafét är öppet. 11/6 styrelsemöte. Avslut seglarskola 12/6. Seglarvecka 15-19/6. Inget midsommarfirande i hamnen men Seglarholmen är bokad för de som är intresserade. 7/7 gudstjänst på Seglarholmen. Hamnfester 10/7 och 2/8. Shalom i Figeholm Vasakajen 20/7.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Det kommer att bli latrintömning för husbilar på rastplats Fårbo. Punkten stryks. Nyckelhantering klar 1/6. Kommunen har haft möte med en firma angående bryggor, okulär besiktning kommer att göras men åtgärd dröjer.

§ 7 Ekonomisk rapport

Genomgång av kassören. Inga kommentarer. Nästa rapport presenteras i september. De utestående avgifterna har till stor del betalats in eller så har berörda medlemmar valt att avsluta sitt medlemskap.

§ 8 Nya medlemmar

Inger och Örjan Söderholm, Max Freunet och Rasmus Rönnerling hälsas välkomna som nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Fått återkoppling från kommunen på inlämnat åtgärdsförslag angående sliprester. Artikel i Årbladet angående miljö. Personnummer ska in i BAS på sikt. Frågan om vi ska kvarstå som medlemmar i Båtunionen läggs till åtgärdslistan.

§ 10 Utbildning och SISU

Ingela har träffat Albin information om hans erfarenheter om volontärarbete kommer presenteras i juni. Närvarolistor kommer att bli digitala. Kontakt med SISU angående utbildning i HLR för styrelse, gästhamnsvärdar och aktiva i ungdomskommittén Patrik undersöker bidrag för tränarutbildning.

§ 11 Övriga frågor

Det behövs någon som kan ta över ansvaret för gräsklippning. Gräsytorna kommer att klippas på arbetsdagen. Ingela och Bernt deltog vid Folkrörelsearkivtes årsmöte. Kontroll ska göras hur mycket bokföringsdokumentation som är äldre än lagkravet och därmed kan kastas.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte 11 juni kl 18. Samtliga sammankallande bjuds in till mötet som avslutas med en bit mat. Svar angående deltagande till sekreteraren senast 3 juni. Håkan och Nettan fixar mat.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.


Figeholm den 7 maj 2024

Justeras

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2024-06-04

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB