Styrelseprotokoll 6 februari

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms Båtklubb

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Ingela von Post Andrée, Gunilla Andersson, Håkan Odéhn

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för januari godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

4:1 Ungdomskommittén

Inget att rapportera. Classe föreslog att Ungdomskommittén ska kontrollera om funktionen svenska lag på RF:s Idrott-on-line sida kan vara en hjälp med tex anmälningar och rapporter i samband med seglarskola och seglarläger. Ingela kontaktar Patrik.

4:2 Kappsegling/eskader- ochmotorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera,

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering av årsmötet pågår. Smörgåstårta ska beställas från COOP. Richard skriver i Årbladet om årsmötet. Kallelse och verksamhetsberättelse publiceras i nästa Årblad.

4:5 Materielkommittén

Resterande del av klubbhuset ska tilläggsisoleras i slutet av augusti vilket innebär även vindskuporna på övervåningen. Styrelsen beslutade att anlita Bröderna Nilsson för arbetet.

 

4:6 Pontonbåtskommittén

Inget att rapportera.

 

4:7 Gästhamnskommittén

Gästhamnspärmen gås igenom och uppdateras. Segelfartyg har tidigare legat vid Vasakajen utan avgift, i fortsättningen förhandlas avgiften vid varje tillfälle. Gästhamnsbroschyr klar. Säkerhetsinfo, även med QR-kod klar. Gästhamnsguiden uppdaterad. Uppdatering av hemsidan pågår och där ska medlemmarna kunna anmäla sig som café o/e hamnvärd. Gästhamnskommittén presenterar sig i nästa Årblad. Planen är att ha caféet öppet 8 veckor i sommar, dagligen mellan 14–17, stängt i midsommarhelgen. Förutsättningen är att fler medlemmar vill hjälpa till med cafét.

Upphandling av städning och sopcontainrar pågår. Underhållning till hamnfesterna 10 juli resp. 2 augusti är bokat. Önskemål om fler nycklar till kommittén.

 

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Valberedningen jobbar med förslag till styrelse som ska vara klart till årsmötet.

Årbladet har manusstopp 7 februari. I nästa nummer ska förutom Gästhamnskommittén även Materielkommittén presenteras.

§ 5 Kalender

Figeholms Samhällsförening har årsmöte 25 februari kl 16. Årbladet delas ut 1 mars, FBK styrelsemöte 5 mars, FBK årsmöte 16 mars. Richard deltar i Sveriges Båtriksdag 6–7 april.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Richard kontaktar Mats angående nyckelfrågan.

§ 7 Ekonomisk rapport

Genomgång av kassören. Påminnelse angående medlemsavgifter och bryggplatsavgifter skickas utom cirka 1 vecka.

§ 8 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

Vi noterar tacksamt att RF-SISU Småland bidrar ekonomiskt till våra hamnfester.

§ 11 Övriga frågor

Vi har inte fått någon återkoppling från Oskarshamns kommun angående inskickad avfallsplan. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter för 2025. Richard föreslog att vi höjer inträdesavgiften för alla båtplatser samt att bryggplatsavgiften för större båtar höjs. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte 5 mars kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 6 februari 2024

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                            Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2024-02-24

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB