Styrelseprotokoll 7 november

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 7 november

Närvarande: Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Mattias Pettersson, Håkan Odéhn ersättare för Kerstin Hemmingsson

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokollför oktober godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

4:1 Ungdomskommittén

Inget att rapportera. Budgetunderlag inskickat till kassören.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering för höstmötet pågår, 35 personer anmälda. Richard meddelade att ingen från Sjöräddningen har tid att komma och hålla föredrag.


4:5 Materielkommittén

Budgetunderlag inskickat till kassören. Påbörjat planeringen för säsongen 2024. Uttern tas upp kommande vecka, Herkules ligger på Vasakajen, servas under vintern. Flytkroppar inköpta till bryggorna på Qvillströms plan.

4:6 Pontonbåtskommittén

Budgetunderlag inskickat till kassören. Holger torrsatt och i vinterförvar. Nytt kapell beställt av Camilla Berg, Västervik. Leverans senast 28 februari-24. Reservmotorn kommer att varmköras 1 g/vecka under vintern. Betalningssystemet för frivilliga gåvor ska ses över. Julsammankomst den 1 december.

4:7 Gästhamnskommittén

Budgetunderlag inskickat till kassören. Flera medlemmar i Gästhamnskommittén kommer att sluta till höstmötet och de nya kommittémedlemmarna framförde genom Gunilla Andersson en del funderingar vilka diskuterades i styrelsen. Richard har offertunderlag för upphandling av städning. Classe har kunskap kring bokning av sopcontainer hos KSRR. Ingela tar kontakt med RF SISU Småland angående sponsring av trubadurer vid hamnfesterna. Richard tar kontakt med kommunen angående skolungdomar som sommarjobbare till gästhamnen och caféet. Tydligare information om möjligheten att fullgöra sin arbetsplikt i gästhamnen och hamncaféet bör gå ut i Årbladet och på hemsidan. Öppettiderna i caféet tas upp i styrelsen efter kommitténs förslag. Classe föreslog att kommittén utser inköpsansvarig. Uppdatering av Gästhamnsguiden innan 231231.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Genomgång av valberedningens förslag till funktionärer, vilka väljs på höstmötet. Tyvärr finns för närvarande ingen intresserad av att anordna midsommarfirande i båtklubbens regi. Förslag att ansvaret för besiktningsmannakommittén övergår till styrelsen och att eskader/kappseglingskommittén inte utses på höstmötet.

§ 5 Kalender

Höstmöte 11 november och manusstopp Årbladet 14 november. Richard närvarar vid SBU:s möte i Stockholm helgen 18-19 november där frågan om obligatoriskt införande av fullständigt personnummer på samtliga båtklubbsmedlemmar från 2025 ska behandlas.  Julmarknad i Figeholm 26 november. 30 november kl 13:30 kommer 6 representanter från Oskarshamns kommun till FBK för att diskutera ansvarsfördelningen mellan kommunen och klubben avseende bl. a underhåll av bryggor, underhåll av arrenderad mark, hamling avträd  mm. Sista styrelsemötet och årsavslut 5 december. Första styrelsemötet 2024 blir den 9 januari.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Flytkroppar till Qvillströms plan inköpta, monteras 2024, punkten kvarstår. Avfallshanteringsplanen är inskickad, inget svar från kommunen, punkten kvarstår till 240601. Richard har gjort sammanställning över befintliga nycklar till klubbens olika lokaler och förråd samt lista över befattningshavare. Gästhamnskommittén återkommer med förslag på vilka lokaler man bör ha tillträde till. Punkten kvarstår. F:a  Bröderna Nilsson ska återkomma med offert angående fasaden på klubbhuset. Punkten kvarstår.

§ 7 Ekonomisk rapport

Resultat-och balansräkning gicks igenom. Kassörens överskådliga budgetförslag för 2024 diskuterades. Budgeten fastställs på decembermötet.

§ 8 Nya medlemmar

Vi hälsar Thomas Gabrielsson samt Hans Flennemo och Marie Andersson välkomna som nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Förslag har inkommit från en medlem att klubben köper in mindre segelbåt, tex Väderöjulle, för utlåning till klubbmedlemmar. Efter diskussion beslutades att vi för tillfället inte köper ytterligare en båt. Utnyttjandegraden bedöms bli för låg i förhållande till arbetsinsatsen med skötsel och underhåll.

§ 10 Utbildning och SISU

Inbjudan till drop in med fika på Fritidskontoret, Arena Oskarshamn, 16 november. Medverkar gör Albin Borg, RF SISU Småland och Jonas Ström, Fritidskontoret. Genomgång av bl. a inloggningsappen Freja + till RF:s Idrott-on-line. Ingela planerar att delta. Rapportering av lärgrupper till RF SISU Småland ska ske senast 15 december. Ingela påminner sammankallande att färdigställa närvarolistor.

§ 11 Övriga frågor

Richard informerade om de nya kraven angående gammal miljöfarlig bottenfärg som träder ikraft 2025. Ägare till båtar äldre än 1995 ska kunna uppvisa mätprotokoll att gammal bottenfärg är sanerad. Mönsterås och Kalmar kommun har börjat kontrollera båtar. Kalmar Båtklubb har certifierade mätare som vi kan anlita när Oskarshamns kommun börjar kontrollera äldre båtar.

Oskarshamns kommun har föreningsriksdag 29 november

§ 12 Nästa möte

Nästa möte med jultallrik 5 december kl 18. Kerstin skickar kallelse till styrelsen, suppleanter, sammankallande i kommittéerna samt Per Sjögren. Svar önskas senast 29 november oavsett man avser att delta eller ej. Rolf och Rose-Marie Wiberg ordnar förtäring.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 7 november 2023

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                            Richard Hobro

Sekreterare                                                           Ordförande2023-11-23

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB