Styrelseprotokoll 7 mars

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb den 7 mars

Närvarande:

RichardHobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée,Mats Gustafsson, Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson, Håkan Odhén.

Ordföranden Richard Hobro öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

.

Mötet inleddes med att en enkät frånSvenska båtunionen besvarades

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokollför februari godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Diskussion pågår med SISU om möjlighet att få bidrag till en ny motor till följebåt. 10 stycken är redan anmälda till seglarskolan. Kontroll mot belastningsregistret skickas in när det är klart vilka som sak vara ledare. Det är möjligt att låna en optimistjolle efter individuell överenskommelse med Patrik.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera. Bojen vid plats 1 på Vasakajen ska förstärkas. Görs vid arbetsdagen den 22 april.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering för Årsmötet lördagen den 18 mars pågår.

4:5 Materielkommittén

Arbetsdag den 22 april. Richard pratar med Per angående inköp av materiel till Seglarholmen.

4:6 Pontonbåtskommittén

Möte 9 april. Planering inför 20-års jubileet pågår.

4:7 Gästhamnskommittén

Planering pågår angående städning i sommar. Offert har erhållits för kabeldragning på Vasakajen (ställplatserna). Styrelsen väljer att gå vidare med alternativ två vilket innebär att abonnemangen kan separeras så att kommunen kan ta över abonnemanget för sjömacken. Richard har en dialog med kommunen om möjligheten att få till latrintömning vid rastplats Fårbo. Möte i gästhamnskommittén nästa vecka.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Inget att rapportera.

§ 5 Kalender

Kalendern på hemsidan är inte uppdaterad. Årsmöte 18 mars och styrelsemöte 4 april.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 7 Ekonomisk rapport

Kassören hade inget speciellt att rapportera angående bokföringen. 20 medlemmar har ännu inte betalt, antingen båtplats eller medlemskap. OKG ställer vissa krav för att sponsra. Richard beskriver hur vi tänker möta kraven.

§ 8 Nya medlemmar

Roland Mandell hälsas välkommen som medlem.

§ 9 Skrivelser

 Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

Genomgång av lärgrupper har genomförts. SISU-RF kommer att fortsätta skicka ut månadsbrev som Ingela vidarebefordrar. Vi kan kanske få bidrag till trubadur till hamnfesterna.

§ 11 Övriga frågor

Vi ska ansöka om elstöd när det är möjligt.

Det saknas båtplatsnummer på några ställen som ska kompletteras.

En genomgång av materialet inför årsmötet gjordes.

Förslag på kandidat till Årets Figeholmare önskas före 19 mars.

§ 12 Nästa möte

4 april kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 7 mars 2023

 

 

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-04-05

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB