Styrelseprotokoll 7 februari

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée.

Ordföranden Richard Hobro öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

 

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för januari godkändes med tillägg  att Richard har köpt länspump och batteriladdare, vilket beslutades på januarimötet under § 4:5, Materielkommittén.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Planering för Seglarskola och Seglarläger har påbörjats. Styrelsen diskuterade kring möjligheten för klubbens ungdomar med föräldrar att låna optimistjollar. Idéen ska framföras till Ungdomskommittén, som ansvarar för jollarna.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering för Årsmötet lördagen den 18 mars pågår. Kryssarklubben Dacke kommer för att berätta om sin verksamhet. Kallelse anslås vid klubbstugan och vid Coop i Figeholm samt publiceras i Årbladet.

4:5 Materielkommittén

Byte av flytelement på flytbryggan vid Qwillströms plan skjuts upp till 240501 då kommittén har planerat för  mycket jobb i vår, tex på flytbryggan, Seglarholmen.

4:6 Pontonbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:7 Gästhamnskommittén

Utdrag från polisens belastningsregister krävs för alla som arbetar med ungdomarna i Gästhamnen. Utredning ska göras om elen på Vasakajen, syftet är att renodla FBK:s el-abbonemang till ställplatserna och båtplatserna. Beslutades att köpa 12 st solcellsbelysningar till ställplatserna, kostnad ca 7000:-. Belysningarna monteras på betongklumpar, som tas bort vintertid. Information om ställplatser på Vasakajen har sänts till Svenska Gästhamnar och ADAC, Tysklands största bilägarorganisation.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Valberedningen har arbetat fram namnförslag på styrelseledamöter, suppleanter och revisorer inför årsmötet.

§ 5 Kalender

Årbladet med kallelse till Årsmötet skickas ut 1 mars.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 7 Ekonomisk rapport

 Balans- och resultaträkning för januari redovisades. Saknas fortfarande en del medlemsavgifter, förfallodag i dagarna. Richard kontaktar medlemmar som inte utnyttjat sin båtplats under 2022.

§ 8 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

 Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

Albin Borg, RF-SISU Småland besöker oss 16 februari, Ingela och Richard deltar i mötet i klubbstugan.

§ 11 Övriga frågor

Richard kommer att delta i årets Båtriksdag i Skellefteå 25-26 mars. Richard informerade om kommande enkät till landets båtklubbar angående Svenska Båtunionens arbetssätt. Organisation och arbetssätt ska ses över och ett förslag beräknas klart under 2024.

Classe har uppdaterat nätverket i klubbstugan.

En motion till Årsmötet angående arbetsplikten har inkommit.

§ 12 Nästa möte

7 mars kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 7 februari 2023

 

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                           Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-02-26

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB