Styrelseprotokoll 5 september

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 5 september

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Håkan Odéhn (ersättare för Mattias Pettersson)

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för juni godkändes. Noteras att pumpen i brunnen ej blivit upplyft, ordnas av Richard och Classe innan säsongen är slut.

§ 4 Rapporter frånkommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Seglarskolan började onsdagen 3 maj och avslutas onsdagen 13 september. I årets lyckade seglarläger deltog 38 ungdomar.

 Smålandscup arrangerades den 26 augusti. FBK hade 3 deltagare i klassen Optimistjollar och 2 deltagare i C55. Allt förlöpte väl trots dimma. Klubbmästerskap för Optimistjollar genomförs den 6 september.

4:2 Kappsegling/eskader-och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Avvaktar 1 år med att byta kättingar på Seglarbryggan på Seglarholmen. Planeras till våren -24.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering för torrsättning den 30 september och för höstmötet den 11 november pågår.

4:5 Materielkommittén

Kommunen har lagt upp ett lass grus på Vasakajen. Slukhål vid ställplatserna har observerats och fyllts med grus. Baksidan av klubbhuset har fått ny isolering och panel, utfört av Byggfirma Bröderna Nilsson AB. Målningen har utförts av klubbmedlemmar. Resterande del av fasaden bör bytas under nästkommande år. På Seglarholmen ska fönster och dörr åtgärdas innan vintern. Följande önskemål inför höstens budgetarbete har framförts från Per Sjögren, sammankallande för Seglarholmen;

1.Vatten och el till motorbåtsbryggan   2. Byte av befintlig handikapptoalett till eldriven förbränningstoalett (övriga toaletter läggs ner).  3. Land- eller vattenbaserad bastu anskaffas.

4:6 Pontonbåtskommittén

 Den 15 juli firade pontonbåten Holger 20 år i FBK:s regi. Drygt 100 personer var med och firade med kaffe, bulle och korv med bröd. Det bjöds på båttur i skärgården, musikunderhållning och tal. FBK:s hobbygrupp överlämnade ett ekonomiskt bidrag till Holgers verksamhet. Tidningen Båtliv har uppmärksammat FBK och Holgers 20 årsjubileum. En artikel om klubben och Holgers verksamhet kommer sannolikt att publiceras till våren. Medlemmar från Holgergruppen deltog vid begravningen av Jan Nilsson, mångårig medlem i FBK.

4:7 Gästhamnskommittén

Årets säsong för gästhamnen och ställplatserna för husbilar på Vasakajen ser mycket bra ut. Betalningssystemen Dockspot och Campingspot har fungerat utmärkt. Hamnfesterna lördagen 1 juli och fredagen 4 augusti blev mycket lyckade och hade många nöjda besökare.

Inför torrsättningen ska beslut tas om vad som ska plockas bort på Vasakajen som berör ställplatsverksamheten.

Latrintömningen på Vasakajen är reparerad. Richard kontaktar återigen kommunen om latrintömning vid rastplats Fårbo.


4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Samtliga medlemmar i kommittén som anordnade midsommarfirandet avgår tyvärr. Nya krafter behövs.

§ 5 Kalender

 Klubbmästerskap för optimistjollar den 6september. Seglarskolan har avslutning 13 september. Gästhamnen och ställplatsen stänger 22 september. Torrsättning 30 september. Classe skickar ut budgetunderlag till kommittéerna 2 oktober. Styrelsemöte 3 oktober. Sista arbetsdag för året är 7 oktober.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 7 Ekonomisk rapport

Resultat-och balansräkning gicks igenom. Resultatet för året ser mycket bra ut. Diskussion kring hanteringen av nycklar i klubben, vem ska ha tillträde till vilka utrymmen? Vidare utredning av nyckelfrågan krävs med inhämtande av olika kostnadsförslag. Till åtgärdslistan.

§ 8 Nya medlemmar

Vi hälsar Dennis Rönneling med fru, Johan Kvarnmalm, Johan Larsson och Roger Hedberg välkomna som nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Inget att rapportera.

§ 10 Utbildning och SISU

 Inbjudan till idrottsfrukost med PG Fahlström den 6 oktober på Corallen angående idrottens utveckling. Information angående idrottsmedel och ekonomiskt stöd till idrottsföreningar finns på RF:s hemsida.  Vi har ännu inte erhållit 40 tkr till ribbåtens motor, men stödet är beviljat. Ansökan ska kompletteras med medfinansieringsintyg, klart idag.

§ 11 Övriga frågor

Genomgång av Avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar, mallen framtagen av Transportstyrelsen och den skall skickas till Oskarshamns kommun innan den 1november. Richard färdigställer och skickar in. Planen ska vara fastställd senast den 1 januari 2024. Classe framförde förslaget att vi ska ha en plan för dialogen med kommunen angående skicket på vår arrenderade mark avseende tex asfaltering, bryggor mm och få klarhet i vem som är vår kontaktperson i olika frågor. Beslutades att vi kontaktar tjänstemän på kommunen för ett möte i vår.

§ 12 Nästa möte

3 oktober kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 5 september 2023

 

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                            Richard Hobro

Sekreterare                                                           Ordförande2023-09-17

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB