Styrelseprotokoll 5 december

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 5 december

Närvarande: Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Mattias Pettersson, Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson, Håkan Odéhn, Owe Carlsson, Nettan Fornander, Magnus Nicklasson, Sven-Gunnar Persson, Eva Wörmke, Rose-Marie Wiberg, Inger Nicklagård

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för november godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

Sekreteraren behöver underlag till verksamhetsberättelsen senast 8 januari. De nya sammankallande tar hjälp av avgående.

 

4:1 Ungdomskommittén

Inget att rapportera.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera.

4:4 Aktivitetskommittéer

Inget att rapportera.

4:5 Materielkommittén

Solpaneler installerade på sanitetshuset i övrigt inget att rapportera.

4:6 Pontonbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:7 Gästhamnskommittén

Planeringsmöte har hållits. Richard hanterar nyckelfrågan. Artikel i Årbladet angående behov av cafévärdar och hamnvärdar. Det ska framgå att café-och hamnvärd räknas som arbetsplikt. Gästhamnspärmen ska uppdateras liksom ”Välkommen till Figeholm” broschyren. I fortsättningen kommer säkerhetsinformationen att hittas via QR-kod. Linus uppdaterar hemsidan. Hamnfester planeras 10 juli (samma dag som Figeholms marknad) samt 2 augusti. Nytt möte med kommittén den 18 januari.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Årbladet hade inget att rapportera.

Valberedningen skriver i Årbladet om midsommar. Sven-Gunnar fortsätter som sammankallande i valberedningen.

Underlag till hemsidan kan nu skickas till webbredaktören.  

§ 5 Kalender

Underlag till verksamhetsberättelsen skickas till Kerstin senast 8 januari. Viktigt att ungdomskommittén lyfts fram. Det ska framgå i respektive kommittés verksamhetsberättelse att verksamhetsmålen uppfylls (förutsatt att de är uppfyllda förstås). Målen finns bilagda i protokollet. Klubbens verksamhetsberättelse ska skickas till Årbladet (manusstopp 7 februari) efter styrelsemötet 6 februari.

Förslaget till 2024 års kalender fastställdes. Första styrelsemötet 2024 blir den 9 januari.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Dialog har genomförts med kommunen, se separata anteckningar. Det finns tre avtal med kommunen.

· Arrendeavtal som löpt på 10 år, går ut 250430. Förslaget från vår sida är att ett nytt avtal på 10 år skrivs. Kommunen ansvarar för de fasta anläggningarna (bryggor) medan båtklubben står för underhåll. En fackman bör kontrollera skicket. Beroende på utfall är förslaget från oss att kommunen står för material och vi står för arbetet. Asfalteringen behöver kontrolleras.

· Överenskommelse avseende driftstöd angåendesanitetsbyggnaden när den byggdes, går ut 231231. Nytt avtal avseende driftstödför den allmänna toaletten föreslås. Även toaletten på Vasakajen bör ingå, denbehöver renoveras.

· Avtal avseende sjösättningsrampen, går ut 261231.

Införandet av latrintömningsmöjligheter i Fårbo diskuterades med kommunen. Richard har också pratat med berörda i Fårbo. Finns visst hopp om att det kan bli verklighet. Trädfällning för att undvika att solpanelerna skyms är inte aktuellt just nu pga parkmark. Uppföljning av påverkan på solpanelerna görs till sommaren för att se hur mycket elproduktionen påverkas.

Uppförande av en badtunna kräver bygglov.

§ 7 Ekonomisk rapport

PB Holger har fått 50 000 kr från Roback-fonden för nytt kapell.

Kristoffer kommer inte att fortsätta att stödja kassören efter årsmötet.

Version 3 av budgeten justerad nedåt med 75 000 kr mindre i bidrag från kommunen. Budgeten fastställs med denna justering. Verksamhetsplanen fastställdes, biläggs protokollet.

§ 8 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Kommunens miljösamordnare har ställt frågor utifrån den inlämnade miljöplanen. Richard skickar in svar.

§ 10 Utbildning och SISU

SISU står för kostnaden för trubadur vid hamnfesterna. Ingen återrapportering har kommit angående båtmotorn. Lärgrupperna ska skickas in. De nya sammankallande ska sättas in i hur lärgrupperna ska redovisas.

§ 11 Övriga frågor

Coop i Figeholm har fått en ny föreståndare. Richard har bokat möte för att diskutera ett nytt avtal mellan FBK och Coop.

Priserna för gästhamnen 2024 blir oförändrade för båtar (320 resp 250 kr) och höjs till 200 kr för husbilar. Vill någon få tillgång till enbart dusch eller tvättmaskin kostar detta 50 kr per dygn. Statistik för gästhamnen kommer inte att skickas ut varje vecka. Gästhamnskommittén köper in två långa förlängningssladdar.

Byte av vattenmätare kan behöva genomföras. Kassören inväntar besked från kommunen.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte 9 januari kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 5 december 2023

 

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande

 

Bilaga

Verksamhetsplan 2024


 

Bilaga

Verksamhetsplan för Figeholms Båtklubb 2024

  

1.     Övergripande verksamhet

FBK ska:

-Tillhandahålla båtplatser ochuppläggningsplatser för klubbens medlemmar.

-Driva gästhamnen och ställplatsen underperioden 2024-05-08—09-20.

-Fortsätta renoveringen av klubbhuset.

-Fortsätta att byta ut gamla flytkroppartill Y-bommar på Qwillströms plan

-Genomföra årligt underhåll av bryggor ochövriga gemensamma ytor och anläggningar

2.     Ungdomskommittén

Ungdomskommittén ska:

-Genomföra seglarskola för ungdomar undervåren och hösten

-Genomföra seglarläger 2024-06-15—19

-Arrangera smålandscup

-Genomföra underhåll av segeljollar ochföljebåtar

-Anordna klubbmästerskap för ungdomar

-Möjliggöra för klubbens ungdomar att deltai regionala seglingsmästerskap

3.     Aktivitetskommittéer

Aktivitetskommittéer ska:

-Ansvara för förtäring och underhållningvid årsmöte och höstmöte

-Ansvara för servering vid sjö- ochtorrsättning

 

4.Materielkommittén

Materielkommittén ska:

-Byta ut gamla flytkroppar på Y-bommarna påQwillströms plan

-Ansvara för underhåll av bryggar ochbyggnader

-Utföra målning av klubbhusets fasader närtilläggsisolering och ny panel är på plats

-Kontrollera och vid behov byta kättingarvi seglarbryggan på Seglarholmen

-Se över och vid behov reparera flytbrygganpå Qwillströms plan (Ev nya flytelement)

-Leda klubbens arbetsdagar (3 under vårenoch 3 under hösten)

-Ansvara för reparationer och underhåll påSeglarholmen

-Ansvara för underhåll av Uttern 560 ochpråmen

 

5.Gästhamnskommittén

Gästhamnskommittén ska:

-Ansvara för drift och skötsel avgästhamnen och ställplatsen

-Ansvara för drift av hamnkaféet undersommarperioden

-Anordna två hamnfester undersommarperioden

-Upphandla städning av sanitetshuset ochtoaletten på Vasakajen

-Ansvara för att gästhamnsvärdar finns(både skolungdomar, medlemmar och vid behov anställd personal)

-Beställa sophämtning (container) mm tillgästhamnen

 

6.Bojkommittén

Bojkommittén ska:

-Se över klubbens bojar och kättingar

-Ansvara för kommitténs båt Hercules

 

7.Slipiskommittén

Slipiskommittén ska:

-Planera för uppställning av båtar påVasakajen och Vedudden

-Beställa mobilkran till sjö- ochtorrsättning

 

8.Båtplats- och försäkringsansvarig

Båtplats- ochförsäkringsansvarig ska:

-Ansvara för och organisera tilldelning avklubbens båtplatser och uppställningsplatser

-Ansvara att klubbens båtar ochanläggningar är rätt försäkrade

 

9.Pontonbåtskommittén

Pontonbåtskommittén ska:

-Ansvara för drift och underhåll avpontonbåten Holger

-Genomföra turer under perioden 15 maj – 15september med Holger vilket innebär att en besättning om två personer skafinnas i beredskap under perioden

 

10.Årbladet

Årbladet ska:

-Ges ut fyra gånger under året

 2023-12-21

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB