Styrelseprotokoll 4 april

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 4 april

Närvarande:

RichardHobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée, GunillaAndersson, Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson, Håkan Odéhn.

Ordföranden Richard Hobro öppnademötet och hälsade alla närvarande välkomna, speciellt Gunilla Andersson som ärny ledamot i styrelsen.

 

Inget behov av konstituerande möteeftersom det inte är någon förändring avseende ordförande, vice ordförande,kassör samt sekreterare.

 

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsengodkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningengodkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokollför mars var inte utskickat i förväg men godkändes under mötet.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

25 ungdomarär anmälda till seglarskolan. Offert för ny motor (40, 50 och 60 hk) tillRIB-båten har tagits in. Beslutas att köpa in en 50 hk motor för 81tkr. Styrelsenbeslutade att ansöka om stöd hos Riksidrottsförbundet på del av kostnaden.

4:2 Kappsegling/eskader- ochmotorbåtskommittén

Inget attrapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget attrapportera. Deltar vid arbetsdagen den 22 april.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering införSjösättning.

4:5 Materielkommittén

Arbetsdagden 22 april. Prio att reparera bryggor. Samordna virkesinköp med behoven förSeglarholmen. Annat som ska göras är att slå sönder kasserade flytelement samtdra kabel på Vasakajen. Förslag finns om att bygga ett trädäck på gräsmattanutanför klubbhuset för att tältet ska bli stabilare. Detta är dock inteprioriterat till arbetsdagen. Fästena till flytbryggan på Seglarholmen behöverbytas och bryggan måste spikas.

4:6 Pontonbåtskommittén

20-årsjubileumfiras den 15 juli. Planerar att söka medel ur fonder för att underhålla ochförbättra PB Holger.

4:7 Gästhamnskommittén

Planeringpågår inför sommaren. Skyltar och informationstavlor ska sättas upp. Klubbenkommer att få en sommarjobbare per period, förra året hade vi två men kommunenhar dragit ner på antalet platser. Vi får fundera på i vilken utsträckningcaféverksamheten påverkas. Elen på Vasakajen kopplas bort den 3 maj förplanerade åtgärder inklusive grävning inkoppling den 8 maj.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Inget attrapportera.

§ 5 Kalender

Nästa veckaär det möte med Smålands Båtförbund, Richard deltar. Manusstopp Årbladet 18april. Arbetsdag 22 april. Sjösättning 29 april. Styrelsemöte 2 maj.Seglarskola startar 3 maj. Arbetsdag 6 maj. Gästhamnen öppnar 8 maj.Ställplatsen öppnar 15 maj.

Shalombesöker Figeholm 29 juli. Vasakajen reserveras.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistangicks igenom och uppdaterades. Stadgarna färdigställs till nästa styrelsemöte.

§ 7 Ekonomisk rapport

Underlagutskickat inför mötet. Inga kommentarer. Det är 11 medlemmar som inte betaltvarav hälften har båtplats. Utsedda i styrelsen kontaktar berörda ochåterkopplar till kassören.

§ 8 Nya medlemmar

RalfSattelmeier hälsas välkommen som medlem.

§ 9 Skrivelser

 Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

Nytt månadsbrev från SISU-RF.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsenföreslår att anslagstavlorna på Gamla kajen används som allmänna anslagstavlor.

Återbetalningav bryggplats kan enligt kontrakt ske om platsen sägs upp en månad innansäsongen inleds 14 april dvs uppsägning senast 15 mars. Om bryggplatsen sägsupp efter den 15 mars men före 14 april betalas halva avgiften tillbaka.

MichaelNilsson har tagit initiativ till att klippa vassen i Sörån. Ett initiativ somuppskattas. Alla tillstånd är klara och både utrustning och arbetskraft ärklart.

Protokolletfrån årsmötet är påskrivet.

Förslag attde båtplatser som är svårtillgängliga (8-10 stycken totalt) ska kunna hyrastill en lägre avgift och utan inträdesavgift. Richard stämmer av med Magnus.

Förslag attlägga solpaneler på lämpligt tak. Styrelsen tycker att det är ett bra förslagoch att lämplig sakkunnig kontaktas. Införande 2024 om återkopplingen ärpositiv.

Påskallaviksbåtklubb har 70 års åldersgräns för arbetsplikt.

§ 12 Nästa möte

2 maj kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 4 april 2023

 

 

Justeras

 

 

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-04-21

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB