Styrelseprotokoll 3 oktober

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 3 oktober

Närvarande: Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Fredrik Stenqvist, Mattias Pettersson, Kerstin Hemmingsson, suppleant Håkan Odéhn

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för september godkändes. Noteras att pumpen i brunnen nu blivit upplyft. Richard har försökt få kontakt med kommunen för att bjuda in till ett möte.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

C55orna och RIB-båten är upptagna. Avslutning med prisutdelning ägde rum 13 september. Klubbmästerskapet ägde rum den 6 september.

4:2 Kappseglings-, motorbåts- och eskaderkommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera.

4:4 Aktivitetskommittéer

Torrsättningen fungerade bra. Planering inför höstmötet pågår.  


4:5 Materielkommittén

Klubbhuset och Seglarholmen är klara för säsongen. Fönster till huset på Seglarholmen är på gång. Sista arbetsdagen på lördag 7 oktober.

4:6 Pontonbåtskommittén

Holger togs upp i fredags 29 september. Det har varit ett hyfsat år, bättre än 2022. Nytt kapell är beställt. Jobbet görs av en firma i Västervik då önskad firma i Figeholm inte hade tid. Det finns möjlighet att få bidrag med 50 000krtill kapellet.

4:7 Gästhamnskommittén

Gästhamnen har nu stängt för i år. Det har varit ett bra år.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Inget att rapportera.

§ 5 Kalender

Sista arbetsdag för året är 7 oktober. Ungefär 12 oktober stängs vattnet av på kajerna. 20 oktober är det begravning för klubbens förre ordförande, Classe sätter in pengar till en fond. 21 oktober är det utbildning i BAS och möte med Smålands båtförbund, Richard deltar. Budgeten ska vara klar 30 oktober. Styrelsemöte 7 november, höstmöte 11 november och manusstopp Årbladet 14 november. Sista styrelsemötet och årsavslut 5 december.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Avfallshanteringsplanen är inskickad. Låssystem måste diskuteras i vinter. Bröderna Nilsson ska återkomma angående fasaden på klubbhuset.

§ 7 Ekonomisk rapport

Resultat-och balansräkning gicks igenom. Offert har erhållits för 30 flytkroppar till Qvillströmsplan. Offert för 24 solpaneler till sanitetshuset har erhållits. Gummilisten till Uttern måste bytas. Styrelsen beslutar att genomföra inköp enligt förslag (flytkroppar, solpaneler och gummilist).

§ 8 Nya medlemmar

Vi hälsar Martin Udd välkommen som ny medlem.

§ 9 Skrivelser

Avfallshanteringsplan inskickad. Fråga till kommunen angående ansvarsfördelning mellan kommunen och båtklubben inskickad.

§ 10 Utbildning och SISU

Albin är borta i tre månader, ersättare kommer att finnas på plats. Lärgrupper ska skickas in före årsskiftet. Frukostmöte i morgon. Månadsbrevet är utskickat.

§ 11 Övriga frågor

Diskussion om bemanning i de olika kommittéerna under kommande år.

§ 12 Nästa möte

7 november kl 18. Fokus budget.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 3 oktober 2023

 

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                                          Richard Hobro

Sekreterare                                                           Ordförande2023-10-17

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB