Styrelseprotokoll 2 maj

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb den 2 maj

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée, Gunilla Andersson

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för april godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

 Seglarskolan börjar onsdag 3 maj. 30 ungdomar anmälda till Seglarveckan i juni.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Alla kättingarna till bojarna på västra flytbryggan på Seglarholmen, ska bytas ut. Nya kättingar köps in genom bojkommitténs försorg.

4:4 Aktivitetskommittéer

Sjösättningen den 29 april gick bra. En båt är kvar på Vasakajen och ägaren sjösätter den 5 maj. Sjösättningskommittén tog betalt av båtägarna för sjösättningen och sålde  fika vilket uppskattades av medlemmarna.

4:5 Materielkommittén

 Arbetsdagen den 22april var välbesökt och jobb utfördes på bryggorna i Löjviken och på Gamla kajen. Det återstår en del jobb men byte av virke kommer att vara färdigt innevarande år.

Åtgärder kvarstår med flytbryggan på Seglarholmen, byte av brädor, fästen  och spikning.

Richard har kontaktat några medlemmar angående förslaget att bygga trädäck för scentältet på gräsmattan utanför klubbhuset. Förhoppningsvis ska jobbet utföras 24-26 maj.

4:6 Pontonbåtskommittén

PB Holger harmålats och sjösattes den  2 maj. Säsongen börjar 15 maj och bokningar har kommit.

Planering pågår inför 20-års jubileum den 15 juli med fria turer för allmänheten och underhållning. Middag planeras tillsammans med styrelsen på kvällen.

4:7 Gästhamnskommittén

Förberedelse pågår för grävning på Vasakajen den 4 maj-5 maj när nya elkablar ska läggas ner. Eljobbet utförs av Granitor, fd Midroc, veckan därpå. Skyltar för ställplatserna ska sättas upp. Bemanningen till gästhamnen i stort klar. Det saknas personal för drygt en vecka.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Inget att rapportera.

§ 5 Kalender

Uppstart seglarskola 3 maj. Arbetsdag 6 maj, Holmen och klubbhus. Gästhamnen öppnar 8 maj. Arbetsdag 13 maj. Uppstart PB Holger och ställplatser för husbilar på Vasakajen öppnar 15 maj, 175:-/ natt inkl el. Informationsdag för nya medlemmar 27 maj, inbjudan i Årbladet. På nationaldagen 6 juni har hamncaféet öppet kl 10-15. Styrelsemöte 13 juni. Avslutning seglarskolan inför sommarlovet. Seglarläger för ungdomar 17-21 juni. Midsommarfirande vid klubbhuset 23 juni kl 14-16. Hamnfester 1 juli och 4 augusti. Gudstjänst på Seglarholmen 2 juli, Gunilla pratar med Sven-Gunnar Persson om planeringen.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Ingela tar kontakt med Patrik, Ungdomskommittéen, angående begränsat registerutdrag för ledare och instruktörer som har regelbunden kontakt med barn. Utdragen ska visas upp för Richard eller Ingela. Punkten skjuts fram till 230613. Punkten åtgärder på Seglarholmen skjuts fram till 230613. Punkten bevaka elavtal stängs. Stadgarna ändrade, punkten stängs.

§ 7 Ekonomisk rapport

Genomgång av kassören. Stora kostnader just nu för bl. a. arrende, båtmotor, försäkringar och virke. Likviditeten god.

§ 8 Nya medlemmar

Vi hälsar Roland Mandell, Hans Olsson, Rasmus Edvardsson samt Edwin van Asseldonk med familj välkomna som nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

Vi noterar tacksamt att RF-SISU Småland bidrar ekonomiskt till våra hamnfester. 18 maj är sista dag för anmälantill Idrottsforum i Oskarshamn den 25 maj.

§ 11 Övriga frågor

Tekniska nämnden, Oskarshamns kommun, vill besöka klubben och inbjudes till Holgerjubiléet 15 juli. Richard kontaktar kommunen.

Vårt arrendeavtal med kommunen med bilagor diskuteras vid nästa möte, Richard kollar avtalen.

§ 12 Nästa möte

13 juni kl 18 med mat och dryck. Kerstin skickar inbjudan till styrelsen, suppleanter och sammankallande med anhållan om svar senast 6 juni.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 2 maj 2023

 

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                            Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-05-21

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB