Styrelseprotokoll 10 januari

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb 10 januari

Närvarande:

RichardHobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée,Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson.

Ordföranden Richard Hobro öppnademötet och hälsade alla närvarande välkomna.

 

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsengodkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningengodkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokollför december godkändes utan kommentarer.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

Sekreterarenönskar underlag till verksamhetsberättelsen senast den 15 januari. Gällersamtliga kommittéer.

 

4:1 Ungdomskommittén

Inget attrapportera.

4:2 Kappsegling/eskader- ochmotorbåtskommittén

Inget attrapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget attrapportera. Pontonen på Herkules som tidigare varit vattenfylld verkar eftertömning inte ha fyllts på med nytt vatten.

4:4 Aktivitetskommittéer

Inget attrapportera.

4:5 Materielkommittén

Inget attrapportera.

4:6 Pontonbåtskommittén

Inget attrapportera.

4:7 Gästhamnskommittén

Det är klartmed Vasakajen, detaljplanen har vunnit laga kraft och starttillstånd förbygglovet har erhållits. Ändringar har skickats till gästhamnsguiden. Det ärdags att skicka in önskemål om skolungdomar för arbete i gästhamnen i sommar. Rolfskickar in underlag.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Valberedningenarbetar med att ta fram underlag till styrelseledamöter, suppleanter ochrevisorer inför årsmötet.

§ 5 Kalender

Version 3 avkalendern gäller med tillägg för Hamnfest 1/7 och 4/8. Holger säsongen börjarden 15/5 och slutar den 17/9. Inget speciellt händer innan nästa styrelsemöteden 7/2.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistangicks igenom.

§ 7 Ekonomisk rapport

Ingakommentarer fanns på balans- och resultaträkning för 2022. Klubben har ca 350medlemmar. Vi behåller medlemsavgiften oförändrad.

§ 8 Nya medlemmar
Vi hälsar Leif Dahl välkommen som nymedlem.

§ 9 Skrivelser

Startbesked har skickats förVasakajen.

§ 10 Utbildning och SISU

Det blir 10 lärgrupper som skaskriva listor vid möten/sammankomster.

§ 11 Övriga frågor

Richardundersöker om kryssarklubben eller sjöräddningen kan komma och berätta om sinverksamhet på årsmötet.

§ 12 Nästa möte

 7 februari kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 10 januari 2023

 

 

Justeras

 

 

 

Kerstin Hemmingsson                              Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-02-04

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB