Stadgar för Figeholms Båtklubb

Senast uppdaterade april 2020 

§1             Ändamål

Klubben vars hemort är Figeholm är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för:

 • god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
 • att klubben med gästhamn utvecklas till gagn för medlemmar och samhälle.
 • att ge medlemmar tillfällen till gemensamma nöjen och aktiviteter.
 • att verka för en god båtkultur och en sund utveckling av båtsport och kappsegling.
 • att i övrigt väcka och underhålla intresse för båtar och sjöliv.

§2             Styrelsen

Båtklubbens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av åtta ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare fyra ledamöter från verksamheter i skilda kommittéer. För att ersätta styrelseledamot i styrelsen, vid dennes frånvaro, väljs två suppleanter.
Styrelseledamot väljs för en tid av två år, suppleant för ett år. Styrelseledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid nyval av vice ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter från verksamheter i skilda kommittéer förrättas ena året. Nyval av ordförande, och av två ledamöter från verksamheter i skilda kommittéer görs nästföljande år. Förändringar i styrelsen kan även ske med fyllnadsval. Avgående ledamöter kan omväljas.
Två revisorer och en revisorssuppleant utses. Revisorerna skall gemensamt granska båtklubbens räkenskaper och verksamhet under räkenskaps- och verksamhetsåret samt däröver avge berättelse, som föredras vid årsmötet. Revisorer och suppleant väljs för ett år.
Båtklubbens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden
1 januari – 31 december.
Ordförande sammankallar styrelsen när behovet så påkallar eller när minst två av dess ledamöter begär det. För att styrelsen skall kunna fatta beslut är det nödvändigt att samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträde samt att minst fyra av dem är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen har rätt att utfärda instruktion för båtklubbens funktionärer och medlemmar.
För båtklubbens medel och tillhörigheter ansvarar styrelsen gemensamt såvida inte ledamot till protokollet anmält protest mot fattat beslut om medlens förvaltning.
Ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna föreningen/firman.

§3             Medlemsmöten

Ordinarie medlemsmöten hålls två gånger om året, årsmöte senast tre månader efter räkenskaps- och verksamhetsårets utgång och ett höstmöte.
Extra medlemsmöte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 5 % av båtklubbens medlemmar begär det och uppger anledning.
Till alla medlemsmöten kallas medlemmarna genom personlig kallelse per post, samt genom affischering eller på hemsidan minst fjorton dagar före medlemsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  1. Godkännande av kallelsen.
  2. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
  3. Godkännande av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
  5. Val av ordförande vid behandling av punkterna 5-12.
  6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  7. Ekonomisk berättelse.
  8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kommittéer.
  10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter enligt § 2.
  11. Val av två revisorer samt suppleant.
  12. Val av valberedning.
  13. Behandling av från styrelsen och revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.
  14. Behandling av till årsmötet ställda förslag och motioner. Fastställande av års- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
  15. Beslut om säsongens verksamhet.
  16. Utdelning av utmärkelser.
  17. Övriga ärenden.

Vid det ordinarie medlemsmötet på hösten behandlas följande ärenden:

  1. Godkännande av kallelsen.
  2. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
  3. Godkännande av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
  5. Val av övriga funktionärer.
  6. Synpunkter och återblickar på årets verksamhet.
  7. Behandling av från styrelsen och medlemmar frågor som tidigare anmälts till styrelsen före medlemsmötet.
  8. Förslag och idéer till kommande års verksamhet.
  9. Utdelning av priser.
  10. Övriga ärenden.

Valberedningen skall i god tid meddela medlemmarna vilka mandat som skall besättas. Valberedningen har till uppgift att samla in förslag på kandidater till de val som skall förrättas på års- respektive höstmöte, sammanställa de inkomna förslagen och lämna förord för de kandidater som valberedningen anser bör väljas. Valberedningens förslag skall utsändas eller finnas tillgängliga enligt vad som anges i § 3.
Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före medlemsmötet.
Röstberättigad medlem på medlemsmöten är medlem som fyllt 15 år.
Röstning sker i allmänhet öppet. Vid val kan röstning ske med slutna sedlar, om någon så fordrar. Förekommer lika röstetal avgör ordföranden, utom vid sluten omröstning då lottning verkställs. För att beslut skall kunna fattas på medlemsmöte fordras minst tio medlemmars närvaro.

§4             Medlemskap

Till medlem av båtklubben kan antas varje person. Make/maka/sambo och barn till medlem kan antas som familjemedlem. Ansökan om inträde lämnas skriftligen till styrelsen, som beslutar däröver.
Medlem, som motverkar båtklubbens ändamål, skadar dess intressen eller genom sitt uppförande nedsätter dess anseende kan uteslutas ur båtklubben genom att minst tre av styrelsens ledamöter tar upp ärendet på styrelsemöte samt att ärendet behandlas vid nästa medlemsmöte.

§ 5            Hedersmedlem

Hedersmedlem utses, efter förslag av styrelsen på medlemsmöte. Hedersmedlem är befriad från personlig årsavgift till båtklubben.

§ 6            Medlemsavgift

Varje medlem erlägger fastställd årsavgift. Familjemedlemmar, juniorer upp till 18 år och pensionärer erlägger reducerad årsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms vid det ordinarie årsmötet. Sker inträdet i båtklubben efter november månads utgång, gäller årsavgiften för nästa år.
Medlem som ej har betalat årsavgiften i tid, förlorar alla förmåner som medlemskapet i båtklubben ger, till dess att årsavgiften är betald. Medlem som ej erlagt avgiften vid årets slut, anses ha utträtt ur båtklubben.


§ 7            Flagga och standert

Båtklubbens flagga är den svenska handelsflaggan. Dess standert är trekantig, visande vitt fält med blå kanter, blå ratt med blått ankare på gul botten inuti ratten samt med bokstäverna FBK i blått på det vita fältet.

§ 8            Stadgar

Ändringar i dessa stadgar skall anses antagna, då två på varandra följande medlemsmöten har beslutat detta.

§ 9            Upplösning av klubben

Beslut om båtklubbens upplösning skall fattas med minst 4/5-delsmajoritet av två på varandra följande medlemsmöten. Samtidigt skall särskilt beslut fattas angående båtklubbens medel, tillhörigheter och Seglarholmen. 1936 års stadgar reviderade: 1967, 1974, 1975, 1980, 1984, 2000, 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2017 och 2020.

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB