FBKs styrelse hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till Årsmöte lördag den 14 mars klockan 18.00 i Höganäslokalen

 

Dagordning

  1. Godkännande av kallelsen.
  2. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
  3. Godkännande av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
  5. Val av ordförande vid behandling av punkterna 5-12.
  6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  7. Ekonomisk berättelse.
  8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  9. Frågan om ansvarfrihet för styrelsen och kommittéer.
  10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter enligt § 2.
  11. Val av två revisorer samt suppleant.
  12. Val av valberedning.
  13. Behandling av från styrelsen och revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.
  14. Behandling av till årsmötet ställda förslag och motioner.
   - Stadgeändring (styrelsens storlek)
   - Översyn av båtplatser
   - Alkohol och drogpolicy
  15. Fastställande av års- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
  16. Beslut om säsongens verksamhet.
  17. Presentation av styrelsen beslutade investeringar.
  18. Utdelning av utmärkelser.
  19. Övriga ärenden. Avtackningar.

Skrivelser/förslag ska vara FBKs styrelse till handa senast 2 mars.

 

Efter mötesförhandlingarna berättar Sjöräddningen om sin verksamhet och FBK bjuder på enkel förtäring inkl. läsk/lättöl, övrig dryck kan köpas till självkostnadspris.

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB